SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA TIP-TOP DESIGN d.o.o.

1.) SPLOŠNO
Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, to je podjetja TIP-TOP DESIGN d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) in naročnika izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik), ki jih ponuja podjetje ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja podjetja so sestavni del vsake pogodbe ali ponudbe oziroma predračuna.

Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti pisni. Dodatni ustni dogovori in pogoji so neveljavni.
Zaradi narave blaga, ki ga ponuja podjetje so njegovi pogoji prodaje in dobave specifični.

2.) MERITVE
Meritve opravlja pooblaščena strokovna oseba podjetja. Naročnik mora pred začetkom meritve pooblaščeni strokovni osebi podjetja posredovati naslednje podatke: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in EMŠO. Za preverbo pravilnosti posredovanih podatkov mora naročnik pooblaščeni strokovni osebi podjetja omogočiti vpogled v veljavno osebno izkaznico. Podjetje odgovarja za dimenzijsko ustreznost stavbnega pohištva, kadar naročnik naroči stavbno pohištvo na podlagi izmere, opravljene s strani prodajalcev ali pooblaščenih zastopnikov podjetja in pridobljene ponudbe, ki vključuje tudi montažo teh produktov. Mere, ki jih na fini meritvi določi merilec podjetja, so namenjene izključno za potrebe v zvezi z dobavo in vgradnjo produktov iz prodajnega programa podjetja. Za meter ris oziroma »vagris« na objektu je dolžan poskrbeti naročnik in hkrati odgovornost za pravilnost meter ris-a oziroma »vagris-a« nosi naročnik. Meter ris-i oziroma »vagris-i«, ki jih v primeru, da naročnik ni poskrbel za slednjega nato na fini meritvi naredi merilec podjetja, so namenjeni izključno potrebam podjetja v zvezi z dobavo in vgradnjo produktov podjetja. Podatke na kateri začetni točki merilec podjetja naredi meter ris oziroma »vagris« poda in hkrati nosi odgovornost naročnik. Izključena je odgovornost podjetja, v primeru, da se po meter ris-ih oziroma »vagris-ih«, ki jih je naredil merilec podjetja, za kakršenkoli namen in iz kateregakoli razloga ravna naročnik, izvajalec drugih del na objektu naročnika in katerakoli 3. oseba.

V kolikor naročnik posreduje podjetju podatke o dimenzijah stavbnega pohištva na podlagi meritev, ki jih opravi naročnik sam oziroma tretja oseba po njegovem naročilu, je podjetje prosto vsake odgovornosti za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev, zaradi katerih stavbno pohištvo dimenzijsko ne ustreza odprtinam na objektu, na katerem želi naročnik vgraditi stavbno pohištvo. Stroški dodatnih del, popravil ali zamenjave stavbnega pohištva in ostali stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev naročnika oziroma tretje osebe po njegovem naročilu, v celoti bremenijo naročnika. Podložna letev, višine 30 mm za polico, se ne šteje v mero okna, a je sestavni del elementa.

Naročnik je dolžan na fini meritvi pisno na zapisnik ali najkasneje v roku treh dni po opravljeni fini meritvi podjetje pisno opozoriti na morebitne skrite in ne skrite ovire (vodovod, električne inštalacije, karnise, izven stenske cevi, skriti profili, pod konstrukcije, sprememba v materialu, morebitne skrite poškodbe zgradbe…) in tudi na morebitna nadaljnja dela oziroma posege, ki jih namerava na svojem objektu izvesti kasneje in bi lahko posredno ali neposredno vplivali na vgradnjo, uporabo, delovanje oziroma stanje produktov, ki jih bo oziroma jih je dobavilo in/ali vgradilo podjetje (vrsta izvedbe fasade, debelina notranje izolacije, postavitev grelnih elementov, priprava stopnic, postavitev pohištva, sprememba odprtin, naknadna vgradnja senčil….). V primeru naročnikove opustitve, podjetje ne odgovarja za dimenzijsko ustreznost stavbnega pohištva in ne nosi nobene odgovornosti za nepravilno delovanje in/ali poslabšanje stanja produktov, ki jih je oziroma bo dobavilo in/ali vgradilo na objektu naročnika. V primeru naročnikove opustitve nosi posledično naročnik tudi nastale stroške poškodb inštalacije, prevzame pa tudi vse stroške zastoja pri montaži in dodatnih nepredvidenih del, ki so posledično nastala. Najbolj pogosti stroški zastoja so čakalne ure (t.i. režijske ure). Vrednost režijske ure znaša 25,00 €/h. Za morebitne druge stroške zastoja se ocena vrednosti le-teh pripravi in posreduje naročniku ob nastali situaciji. Pobuda o seznanitvi z morebitnimi skritimi, ne skritimi ovirami in nadaljnjimi deli ter posegi, kot tudi nastali stroški in obveznosti pri urejanju dokumentacije za informiranje podjetja, so izključno na strani naročnika.

Točne pozicije in odpiranja se določijo na finih meritvah in so navedene na zadnji verziji ponudbe po fini izmeri ter delovnem nalogu. V kolikor odpiranja in/ali barve niso izrecno določene na zadnji verziji ponudbe po fini izmeri ali na delovnem nalogu, si podjetje pridržuje pravico določiti odpiranja in/ali barve izključno po lastni presoji ne glede na obstoječe stanje. Odpiranja, definirana slikovno in tekstovno v ponudbah, so vedno definirana pri pogledu iz notranje strani proti zunanji strani ne glede na to, za kateri produkt gre. Vsi produkti iz prodajnega programa podjetja so izdelani v skladu s tehničnimi katalogi proizvajalcev posameznega produkta, na katerega je podjetje vezano. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe lastnosti naročenih produktov, če tako zahtevajo konstrukcijsko - tehnični detajli ali tehničnih predpisi, pri čemer spremembe ne smejo odstopati od zahtev tehničnih katalogov proizvajalca posameznega produkta. V tem primeru bo naročnik pisno obveščen o spremembi in pozvan k pisni potrditvi spremembe naročila. Uveljavitev spremembe je pogojevana s potrditvijo naročnika. Vsa okna, balkonska vrata, drsna vrata in vhodna vrata so standardno opremljena s pokrivnimi plastikami za okovje (v primeru vidnega okovja) in pokrivno plastiko za odkap. Plastike so na voljo v petih (5) barvah za okovje ter v treh (3) barvah za odkap. Pokrivne plastike za vijake so na voljo v dveh (2) barvah. Kljuke oken, balkonskih vrat, drsnih vrat in vhodnih vrat so po izboru podjetja, razen, če ni navedeno drugače. Okna, balkonska vrata in drsna vrata imajo standardno vgrajeno pololivo, razen, če ni navedeno drugače, vhodna vrata pa imajo standardno vgrajeno olivo, razen, če ni navedeno drugače.

3.) VELJAVNOST PONUDB, ODPOVED NAROČIL IN VRAČILO BLAGA
Podjetje izdela ponudbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje naročnik in opravljenih meritev. Za navedene podatke (barva, odpiranja, oprema,...) vedno jamči naročnik.

Podjetje za naročnika pripravi tri vrste ponudb:
 • Informativno ponudbo pripravi podjetje na podlagi povpraševanja naročnika. Informativno ponudbo pripravi podjetje izključno na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje naročnik
 • Ponudbo po ogledu komercialista pripravi podjetje na podlagi usklajevanj med naročnikom in komercialistom podjetja ter meritev, ki jih opravi komercialist podjetja. Ponudba po ogledu komercialista ne vsebuje nujno vseh elementov in del, potrebnih za njihovo vgradnjo, cena v njej ni dokončna in na njeni podlagi naročilo ne bo predano v izdelavo. Ponudba po ogledu komercialista, ki jo naročnik sprejme, je podlaga za izvedbo fine meritve. Slednja se izvede potem, ko naročnik sprejme ponudbo po ogledu komercialista.
 • Ponudbo na podlagi fine izmere pripravi podjetje na podlagi izvedene fine meritve. Ta ponudba vsebuje dokončne mere, število in pozicije elementov (oken, vrat, senčil, komarnikov in podobno), dodatke (kljuke, okenske police in podobno) in dela, ki jih je podjetje dolžno izvesti. Cena, določena v ponudbi po fini izmeri, je dokončna.
 • V kolikor naročnik ne omogoči izvedbe pričetka del (to je ne omogoči izvedbe fine meritve ali izvede plačila najmanj 60 % zneska iz ponudbe po fini izmeri ali izroči bančne garancije ali pisno potrdi zadnje verzije ponudbe po fini izmeri) v roku 1 meseca od prvega predplačila si podjetje pridržuje pravico do morebitnih sprememb cen, ki bi nastale zaradi spremembe cen iz strani dobaviteljev, ne pa tudi spremembe popusta, ki je bil naročniku priznan.

Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe po ogledu komercialista in ponudbe po fini izmeri (sprejemom slednje potrdi tudi naročilo) pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati od podjetja pojasnitev nejasnih podatkov.

Kasnejše nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika. Naročnikova zahteva za pojasnitev nejasnosti po sklenitvi pogodbe in realizirani dobavi ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.

V primeru zahtev naročnika, ki so strokovno nesprejemljive in je podjetje naročnika nanje opozorilo, pa naročnik kljub opozorilu vztraja pri zahtevah, je odgovornost na strani naročnika. Ne glede na prejšnji stavek naročnik obdrži zakonske pravice in obveznosti iz Obligacijskega zakonika.

V primeru zahtev naročnika, ki niso v skladu s standardi stroke, si podjetje pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov. Garancijski rok se ne glede na prejšnji stavek nikoli ne more zmanjšati pod zakonsko določenega.
Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise.
Ponudba je veljavna in za podjetje zavezujoča samo v roku veljavnosti ponudbe, ki je naveden na slednji. Z izdajo nove verzije (-1, -2, ,..) ponudbe se v celoti nadomesti prejšnja verzija ponudbe.

Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje:
 • Plačilo najmanj 60 % zneska ponudbe ali
 • pisna potrditev ponudbe oziroma naročila ali
 • izročitev določenega sredstva zavarovanja;

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi, zaradi konstrukcijsko - tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. V tem primeru bo naročnik obveščen o spremembi in pozvan k pisni potrditvi spremembe naročila. Uveljavitev spremembe je pogojevana s potrditvijo naročnika.
Kadar naročnik oddaja naročilo preko telefona, spletnega povpraševalnega obrazca, elektronske pošte ali faksa, sam odgovarja za morebitne napake. Stroški, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme naročnika.

Vračilo blaga na željo naročnika ni možno, razen v primeru izrecnega pisnega soglasja podjetja, saj podjetje dobavlja blago izključno po individualnem sistemu, kar pomeni, da ima vsako blago, ki ga podjetje dobavi naročniku svoje edinstvene karakteristike.

Naročnik ima pravico do odpovedi naročila ali spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo, brez obveznosti naročnika do podjetja, najkasneje en (1) dan pred izvedbo fine izmere. Odpoved naročila ali sprememba podatkov morata biti v pisni obliki. Po preteku tega roka sta odpoved naročila ali sprememba podatkov možna zgolj v primeru, da naročnik poravna vse stroške, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki, ki so nastali podjetju do odpovedi naročila ali spremembe podatkov. Enako velja v primeru, da naročnik naroči napačno blago. Naročnik je stroške na podlagi izdanega računa dolžan poravnati v osmih (8) dneh.

V primeru odpovedi naročila ali spremembe podatkov nosi naročnik, glede na vrstni red storitev, ki jih je bilo potrebno opraviti v postopku realizacije naročila, zlasti naslednje stroške: oprava fine meritve (28,00 €/h), prevoz na fino meritev in iz fine meritve (1,00 €/km), priprava ponudbe po fini izmeri za delovni nalog (2 % vrednosti vsake pripravljene ponudbe po fini izmeri), oddaja naročila v proizvodnjo (1,5% vrednosti ponudbe po fini izmeri). Ko je naročilo v fazi oddaje v proizvodnjo je možna odpoved naročila zgolj v primeru, da podjetju odpoved odobri njegov dobavitelj. V nasprotnem primeru odpoved ni možna oziroma je možna zgolj odpoved storitev v kolikor podjetje blago za opravo storitve (montažni material) še ni naročilo pri dobavitelju. V tem primeru je odpoved naročila možna zgolj v predelu storitve, blago za opravo storitve pa se naročniku zaračuna po maloprodajnih cenah.

Vse storitve navedene v prejšnjem odstavku so s strani naročnika naročene v trenutku, ko naročnik sprejme ponudbo po ogledu komercialista oziroma ponudbo po fini izmeri.

4.) DOBAVNI ROK IN DOBAVA
Za naročeno blago velja dobavni rok, za katerega se naročnik in podjetje dogovorita v ponudbi po fini izmeri ali s pisnim dogovorom, upoštevaje zasedenost proizvodnje dobavitelja podjetja. Naročnika se obvesti o montaži pisno ali ustno, najmanj dva dni pred pričetkom del.
Dobavni rok začne, glede na dogovorjen način plačila, teči šele s plačilom najmanj 60 % zneska iz ponudbe po fini izmeri ali izročitve bančne garancije ali pisne potrditve zadnje verzije ponudbe po fini izmeri in sicer od tistega dejanja, ki ga naročnik opravi nazadnje. Dobavni rok v nobenem primeru ne začne teči preden so izvedene fine meritve.

V primeru, da je naročnik sprejel ponudbo, pripravljeno na podlagi kakršnihkoli akcijskih pogojev (izredna akcija ali popust), si podjetje pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi povečane količine naročil.
Dobavni rok se sorazmerno podaljša tudi v primeru nepredvidljivih ovir, ki niso nastale po volji podjetja in so take narave, da so imele pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti ter razlogov na strani naročnika.

Dobavni rok se podaljša v primeru višje sile, splošnega pomanjkanja materiala pri dobaviteljih ali izrednih vremenskih razmer.

Dobavni rok se lahko podaljša tudi v primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnost elementa. V tem primeru podjetje odpravi neskladnost v najkrajšem možnem roku.

V primeru, da je prišlo do zamude pri dobavi blaga oziroma montaži iz razlogov na strani podjetja se naročnik in podjetje dogovorita za razumno podaljšanje roka brez povračila škode nastale zaradi zamude, če ni drugače določeno s pisnim sporazumom.

Naročnik ni upravičen do znižanja cene ali kakršnekoli druge brezplačne bonitete s strani podjetja v primeru prekoračitve pisno dogovorjenega dobavnega roka, razen, če pisni sporazum med naročnikom in podjetjem določa drugače.

V kolikor naročnik naročenega blaga v roku enega meseca odkar je bil obveščen, da je blago v skladišču, ne prevzame oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko podjetje zaračuna stroške skladiščenja (stroški skladiščenja znašajo 1,00 €/izdelek za vsak dan hrambe izdelka), hkrati pa prevzame naročnik tudi odgovornost odstranjevanja zaščitne folije na profilih izdelka, ki mora biti odstranjena v štirih tednih. Prevzem blaga s strani naročnika je možen od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.00 ure, pri čemer mora naročnik datum dviga blaga sporočiti vsaj en (1) dan prej.

Dobava blaga je lahko v določenem terminu tudi delna, vendar mora biti naročnik o tem obveščen najkasneje tri (3) dni pred prvotno določenim terminom.

Ne glede na dosedanje navedbe 4. člena lahko naročnik vedno uveljavlja svoje pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov torej tudi skladno s 25.a členom ZVPot.

5.) MONTAŽA
V primeru, da po želji naročnika montaža naročenih elementov poteka v dveh delih, se naročniku zaračunajo dodatni transportni stroški, račun pa se izstavi ločeno in sicer po končani vgradnji prvega dela in nato še drugega dela elementov. Riziko nastanka poškodb na elementih, ki so v tem primeru skladiščeni pri naročniku, nosi naročnik sam.

Odprtine za vgradnjo stavbnega pohištva morajo biti vedno izdelane po navodilih podjetja in (zidarsko) pripravljene za nemoteno montažo izdelkov, razen, če ni dogovorjeno drugače. Montaža oken in vrat se izvaja z vijačenjem (turbo vijaki do max. 180 mm dolžine in 7,2 mm širine) za pritrditev in mehkocelična poliuretanska pena za zatesnitev. Standardni sistem pritrjevanja oken in vrat je skozi podboj.

Montaža notranjih in zunanjih polic se izvaja z vijačenjem v spodnji del okenskega profila, z vijačenjem v polični profil (če je izvedba s tem možna) ali z lepljenjem na poliuretansko peno ali silikon.

Montaža ostalih proizvodov se izvaja po navodilih proizvajalca.

Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo. Med izvajanjem del pri demontaži je v izrednih primerih možno, da pride do dodatnih del (zidarskih del).

Za nemoteno izvedbo montaže je naročnik dolžan ob potrditvi naročila ali ob fini izmeri:
 • definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna;
 • definirati debelino izolacije, ki jo namerava namestiti (novogradnje in starogradnje) ter na kakšen način (vrsta izolacije, način pritrditve, debelina izolacije v predelu špalet,…);
 • poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito, vodo in elektriko;
 • določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna;
 • določiti višinsko točko (meter ris oziroma »vagris«) oziroma v primeru, da višinska točka ni določena podati informacijo o višini končnih tal glede na ploščo armiranega betona;

V kolikor naročnik teh podatkov ne zagotovi, sam nosi odgovornost v primeru, da pride do neskladnosti izvedenih del iz strani podjetja glede na preostala dela, ki še sledijo iz strani preostalih izvajalcev.

Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik, razen, če ni pisno dogovorjeno drugače.

Kadar naročnik naroči tudi zaključna dela obdelave špalet, le-ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z mavčnimi ploščami ali izolacijo, vgradnjo aluminijastega vogalnika po potrebi, zaprtje z izolacijo in prvo grobo kitanje; ne vključuje brušenja, nadaljnjega kitanja, vgradnje mrežice in beljenja – vse to so slikopleskarska dela).

Objekt je pripravljen za montažo, ko je možno brez dodatnih del vgraditi stavbno pohištvo v gradbene odprtine. Pri RAL montaži mora naročnik pravilno pripraviti odprtine: pravokotno fino obdelati špalete z nadmero 10-15 mm oziroma po navodilih proizvajalca po celotnem obodu elementa.
Podjetje ni pooblaščeno in ne izvaja priklopov elektro pogonov za rolete in zunanje žaluzije, to uredi naročnik sam. Naročnik pa mora zagotoviti dostop do električne energije, da je možno ob montaži elektro pogone testirati.

Zidarska dela (npr. obdelava preklade in notranjih zidov) morajo biti opravljena pred montažo vrat; preklada in notranji zidovi morajo biti izdelani v liniji. Tlak objekta (estrih, keramika,…) mora biti izdelan v liniji oziroma vodoravno in končno obdelan. Naročnik mora zagotoviti nemoten dostop za dostavni avtomobil, prostor, kjer se vrata oziroma stavbno pohištvo montirajo, mora biti prazen, poskrbeti mora tudi za dovod električne energije 220 V in osnovno zaščito.

Izolacijski materiali, ki se uporabljajo pri vgradnji stavbnega pohištva iz strani podjetja nimajo odpornosti na vremenske vplive. Zato je nujno, da sledijo nadaljnja dela, ki ob sami izvedbi tudi prekrijejo izolacijske materiale v roku 1 tedna od dejanske vgradnje. V primeru, da naročnik pri podjetju naroči tudi dela, ki sledijo za samo vgradnjo in le-ta dela sočasno prekrijejo tudi izolacijske materiale vgrajene iz strani podjetja, bo podjetje poskrbelo za pravilno časovno sledljivost del, da do poškodb izolacijskih materialov zaradi vremenskih vplivov ne pride. V primeru, da naročnik pri podjetju ne naroči del, ki sledijo za samo vgradnjo in bi le-ta dela sočasno ob izvedbi prekrila tudi izolacijske materiale vgrajene iz strani podjetja in jih s tem zaščitila pred vremenskimi vplivi, mora za pravilno časovno sledljivost nadaljnjih del poskrbeti naročnik (torej organizacija izvedbe fasade, opažev, krovstvo, ipd.).

Pri velikih (težkih) okenskih elementih pomoč pri prenosu le-teh s strani naročnika ni potrebna niti zaželena, v kolikor pa kljub temu pride do nje nikoli ni in ne more biti predmet plačila.

Naročnik ima dolžnost, da se pred začetkom montaže seznaniti z načrti in potekom del, saj po vgradnji elementov (npr. napačno okno v napačni odprtini, ali napačen pomik okna od roba fasade ipd.) to ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški gredo v celoti v breme naročnika.

Po končani montaži, ogledu in/ali odpravi reklamacije se naročnik strinja, da podjetje opravi fotografiranje in/ali video snemanje vgrajenih elementov, izvedenega dela in/ali morebitne reklamacije in sicer tako znotraj kot zunaj objekta.

6.) PREGLED IN PREVZEM BLAGA
Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na zapisnik.

Lomi stekel, ki niso posledica prevoza ali vgradnje oken s strani podjetja in ga povzroči naročnik, tretja oseba ali je vzrok loma stekla neznan, ne morejo biti predmet reklamacije.

Naročnik s podpisom na zapisniku potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s ponudbo po fini izmeri in da je vgradnja kakovostno opravljena. Tako naročnik potrjuje, da je podjetje v celoti izpolnilo svoje obveznosti, ki izhajajo iz sprejete ponudbe po fini izmeri in s tem pridobi vse pravice, ki izhajajo iz tega.

V primeru, da naročnik odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko podjetje odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode.

7.) DODATNA DELA
Vsa dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi po fini izmeri in niso navedena na delovnem nalogu, a so nujna za dokončanje del (odbijanje zida, zidarska dela, letvanje, silikoniziranje, oplesk, opaženje, odranje, odvoz, zaščita profilov, odstranitev zagozd ipd.) in jih je podjetje izvedlo, gredo v breme naročnika in se zaračunajo naknadno. V primeru dodatnih del se rok dobave podaljša v skladu s pisnim sporazumom med naročnikom in podjetjem. Za opravljena dodatna dela oziroma dodatne elemente izda podjetje naročniku račun, ki ga je naročnik dolžan poravnati v osmih (8) dneh. Cena dodatnih del je razvidna iz ponudbe, ki jo podjetje pred pričetkom izvedbe dodatnih del pripravi naročniku, naročnik pa jo pisno potrdi.

8.) CENE IN PLAČILO
Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi, barve, mere, pozicije ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen v kolikor naročnik ne omogoči izvedbe pričetka del (to je ne omogoči izvedbe fine meritve in izvede plačila najmanj 60 % zneska iz ponudbe po fini izmeri ali izroči bančne garancije ali pisno potrdi zadnje verzije ponudbe po fini izmeri) v roku 1 meseca od prvega predplačila.


Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov.

Cene na enoto ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV je izračunan in prikazan posebej.
Splošna stopnja DDV je 22 %, za stanovanjsko gradnjo pa 9,5 % (stanovanjska gradnja je prodaja in vgradnja stavbnega pohištva v stanovanjski objekt naročnika - nezavezanca; naročnik mora te podatke posredovati podjetju).

Izjava, ki velja za 9,5 odstotni DDV: »Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov, ki so del socialne politike, kar pomeni, da je moje stanovanje manjše od 120 m2 oziroma ima moja stanovanjska hiša manj uporabne površine kot 250 m2. naročeno stavbno pohištvo bo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5-odstoten, ker bo vgradnjo opravilo podjetje (ZDDV Pravilnik o DDV – Ur. l. 89/98 – 25. člen, 10 točka, 45/99 – 18. člen, 59/99 – 1. točka).«

Naročnik poravna dolžni znesek na transakcijski račun podjetja oziroma z gotovinskim ali kartičnim plačilom neposredno v salonu podjetja na naslovu Šmartinska cesta 152, Hala 2, SI-1000 Ljubljana. Predstavniki, posredniki, monterji in dostavljavci blaga niso pooblaščeni za sprejemanje plačil, razen, če so zato izrecno pisno pooblaščeni s strani direktorja podjetja in razpolagajo z izpisanim obrazcem blagajniškega prejemka, ki je opremljen z žigom podjetja in podpisan s strani pooblaščene osebe podjetja.

Naročnik ima pravico do zavrnitve računa (fakture) v roku osmih (8) dni po njegovem prejemu. V nasprotnem primeru podjetje razume, da je naročnik račun (fakturo) v celoti sprejel in zavrnitve ne upošteva.

V primeru zamude naročnika s plačilom, ki ni posledica višje sile, ima podjetje pravico zahtevati zamudne obresti skladno z zakonom. V trenutku, ko pride naročnik v zamudo, preide nanj celotna nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari.
V primeru neplačila oziroma neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po njegovi izročitvi naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti.

Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi s tem samo kršilo pogodbene obveznosti. Naročnik dovoljuje podjetju neoviran dostop do teh elementov in njihov odvoz. V primeru, da podjetje naročniku blago odvzame, lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po odvzemu blaga je podjetje upravičeno unovčiti njegovo vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa je podjetju dolžan povrniti naročnik.

V primeru vgradnje elementov za katere kupnina ni poravnana, si podjetje pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel naročnik od teh stvari. Podjetje s tem ne krši pogodbenih obveznosti, naročnik pa se odpoveduje morebitnim zahtevkom iz tega naslova.

9.) PLAČILNI POGOJI
Plačilni pogoji podjetja so:
 • 100 % predplačilo po predračunu, za katero podjetje v korist naročnika prizna popust v višini 4 % kupnine;
 • 60 % predplačilo, 40% kupnine pa poravna naročnik najkasneje v roku petnajstih (15) dni po dobavi blaga oziroma zaključku montaže;
 • 80 % predplačilo, 20% kupnine pa poravna naročnik najkasneje v roku petnajstih (15) dni po dobavi blaga oziroma zaključku montaže, pri čemer prizna podjetje v korist naročnika popust v višini 1 % kupnine;
 • plačilo v roku petnajstih (15) dni po dobavi blaga oziroma opravljeni montaži v primeru izročitve nepreklicne bančne garancije v višini celotne vrednosti kupnine.

Plačilni pogoji in roki plačila so navedeni tudi v ponudbi podjetja in so obojestransko obvezujoči.

 • 10.) GARANCIJA IN REKLAMACIJE
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost PVC oken in balkonskih vrat (okovje, steklo, profil, tesnila, ojačitve) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 120 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost drsno-nagibnih elementih PSK (okovje, steklo, profil, tesnila, ojačitve) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 60 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost PVC PREMIUM vhodnih vrat v beli barvi ali v ostalih barvah in dvižno-drsnih vrat HST-Superslide (okovje, steklo, profil, tesnila) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 60 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost ALU vhodnih vrat (okovje, steklo, profil, tesnila, panel) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 60 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje in obstojnost PVC BASIC vhodnih vrat (okovje, steklo, profil, tesnila, panel) v beli barvi ali v ostalih barvah znaša 24 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za panele v PVC vhodnih vratih v beli barvi znaša 60 mesecev;
 • garancijski rok za panele v PVC vhodnih vratih v dekor barvi znaša 36 mesecev;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje senčil in komarnikov proizvajalca Roletarstvo Medle d.o.o. znaša 24 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za brezhibno delovanje notranjih žaluzij uvoznika Roletarstvo Berčan d.o.o. znaša 24 mesecev, pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • garancijski rok za obstojnost barve, obstojnost na UV žarke in mehansko obstojnost notranjih okenskih polic in zunanjih ALU okenskih polic uvoznika Schacher – Mayer d.o.o. znaša 60 mesecev, pod pogojem rednega in pravilnega vzdrževanja;
 • garancijski rok za obstojnost materiala okenskih polic iz tehnološkega kamna proizvajalca AZUR 7 d.o.o. znaša 300 mesecev, pod pogojem rednega in pravilnega vzdrževanja;
 • garancijski rok za obstojnost materiala okenskih polic iz tehnološkega kamna proizvajalca Eder Helopal d.o.o. znaša 120 mesecev, pod pogojem rednega in pravilnega vzdrževanja;
 • garancijski rok za vsa montažna in zaključna dela znaša 24 mesecev;
 • za produkte oziroma storitve, katerih garancijski rok ni izrecno opredeljen, velja zakonsko določen garancijski rok, minimalno 1 leto oziroma garancijski rok proizvajalca naveden na garancijskem listu;
 • na termični lom stekla in žvenketanje križev ni garancije. Pri refleksnem steklu, ki ima za zaščito pred soncem kovinski nanos, se lahko ob določenih pogojih na zunanji strani pojavi korozija, kar pa ni predmet garancije;
 • v garancijo niso vključene manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi (zareze, odrgnine, …) ali, če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka ali, če niso vidne iz razdalje večje ali enake od 3 m gledano pri dnevni svetlobi iz notranje strani navzven oziroma iz razdalje večje ali enake od 5 m gledano pri dnevni svetlobi iz zunanje strani navznotraj;
 • pri PVC oknih in balkonskih vratih ter drsno-nagibnih elementih PSK, nudi podjetje brezplačne nastavitve za obdobje 5 let, pri čemer je naročnik upravičen do dveh brezplačnih nastavitev letno. Vsaka nastavitev mora biti pisno naročena po elektronski pošti;
 • pri dvižno drsnih elementih HST, PVC BASIC vhodnih vratih, PVC PREMIUM vhodnih vratih in ALU vhodnih vratih nudi podjetje brezplačne nastavitve za obdobje 2 let, pri čemer je naročnik upravičen do dveh brezplačnih nastavitev letno. Vsaka nastavitev mora biti pisno naročena po elektronski pošti;
 • nastavitve oken in vrat niso predmet reklamacije in/ali garancije. Naročnik ob prevzemu prejme ustna in pisna navodila za nastavitev oken in vrat.

Za blago, ki ga naročnik vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže ali poškodb pri prevozu.
Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo blaga s strani naročnika ali tretje osebe v času veljavnosti garancije privede do nepreklicne izgube garancije.

Podjetje ne odgovarja za poškodbe na blagu, ki so nastale brez dejanj podjetja, za izpad dobička ali druge finančne izgube, nastale po krivdi naročnika.

Omejitev odgovornosti iz prejšnjega odstavka velja tudi za vsa druga jamstva za škode, ne glede na formalno upravičenost pritožb. V primeru omejitve odgovornosti ali jamstva podjetja, se omejitev nanaša tudi na odgovornost zaposlenih v podjetju in oseb vključenih v prodajno-zastopniško mrežo podjetja.
Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov servis@tiptop-okna.si. Reklamacijskemu zahtevku mora priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik.
Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.
Če ima blago napako, za katero podjetje odgovarja, jo je dolžno naročniku odpraviti v najkrajšem možnem roku.

11.) REFERENCE
Vsak naročnik z nakupom stavbnega pohištva pri podjetju soglaša s tem, da podjetje uporabi fotografije vgrajenih izdelkov kot svojo referenco kadarkoli, v neomejenem časovnem obdobju in v kakršnihkoli okoliščinah. Naročnik v tem primeru ni upravičen do nikakršnega plačila ali kakšnega drugega nadomestila.

12.) VAROVANJE PODATKOV
Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

13.) OSTALA DOLOČILA
Sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila pomeni, da je naročnik seznanjen s celotno vsebino ponudbe, z vsemi prodajnimi pogoji in vsebino splošnih pogojev poslovanja ter se z njimi v celoti strinja. Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine ter morebitne nejasnosti ne morejo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo.

Spremembe naročila so možne samo v pisni obliki.
Naročnik od podjetja ni upravičen terjati nobenih nadomestil stroškov, ki bi mu nastali zaradi njegove prisotnosti na objektu na katerem se izvajajo dela tako v primeru montaže, kot v primeru dokončanja del, odprave reklamacij in vseh ostalih primerih, ko predstavniki podjetja izvajajo dela pri naročniku.
Naročnik se ob naročilu zavezuje da bo podjetju posredoval točne podatke (ime, priimek, stalni naslov bivanja, datum in kraj rojstva, davčno številko in EMŠO v kolikor gre za fizično osebo, oziroma polni naziv podjetja, naslov, davčno ter matično številko v kolikor gre za pravno osebo) ter slednje po potrebi dokazal podjetju s predložitvijo osebnega dokumenta oziroma izpisa iz poslovnega registra Slovenije.

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih, ki ne vplivajo neposredno na samo blago. Določeni nazivi produktov v prodajnem programu podjetja se razlikujejo od proizvodnih nazivov proizvajalca oziroma dobavitelja čeprav gre za enak produkt (Koncept=Optimum, Prolux=Unique iLumino, Koncept+=Optimum+, Winergetic=Energetic, Winergetic Premium=Energetic Premium, Winergetic Premium Passive=Energetic Passive).

14.) REŠEVANJE SPOROV
Naročnik in podjetje bosta morebitne spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo v sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

15.) VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Splošni pogoji veljajo od 01.11.2020 dalje.
Splošni pogoji se razlagajo ali tolmačijo v skladu s slovenskim pravom in pravom EU.
TIP-TOP

pogoji poslovanja

PE Ind. cona Trzin
Prevale 10
SI-1230 Trzin
E: info@tiptop-okna.si

nas najdete

KJE

lahko pomagamo

KAKO VAM

Povedali vam bomo, na kaj je vredno biti pozoren pri nakupu oken.
Svetovali vam bomo, kaj je najpomembnejše pri izbiri oken.
Naše izdelke bomo izbrali po vaših pričakovanjih.
Samo pokličite ali pošljite sporočilo.